Termijnbetaling en Opzegging

 

Betalen in termijnen
De Zaanse Golf Club (ZGC) biedt de mogelijkheid de contributie in termijnen middels periodieke automatische incasso te betalen. Hiervoor wordt een opslag gerekend op de jaarcontributie (€ 60,- voor de maandbetaling en € 40,- voor de kwartaalbetaling). De opslag geldt per lidmaatschapscode. De ZGC incasseert het contributiebedrag per periode rond de 28e van de maand voorafgaand aan de gekozen periode (bijv. 28 december wordt de contributie voor de maand januari of het 1e kwartaal geïnd). Indien op het moment van incasso onvoldoende saldo op de rekening staat wordt dit aan de penningmeester gemeld en wordt contact met u opgenomen. Wanneer betaling niet mogelijk is wordt de lidmaatschapskaart teruggevorderd en blijft de vordering bestaan.

De incassomachtiging blijft geldig totdat u de incasso (via een mail aan de penningmeester) terugtrekt.

Bij een onterechte incasso heeft u het recht de incasso te herroepen binnen een periode van 56 dagen (8 weken).

<<Download formulier Incassomachtiging>> (pdf)


Opzegging van het lidmaatschap
De wettelijke opzegprocedure is vastgelegd in de statuten van de vereniging Zaanse Golf Club. Op aanvraag kunnen niet-leden een digitaal exemplaar verkrijgen via het secretariaat. Indien leden besluiten de overeenkomst te beëindigen geldt het bepaalde in Artikel 7, lid 2.

Opzegging door een lid dient, schriftelijk, vóór één december van het lopende lopende verenigingsjaar bij het bestuur van de vereniging te geschieden. De schriftelijke opzegging dient aangetekend of digitaal te zijn verstuurd. Het verengingsjaar ­loopt van één januari tot en met éénendertig december. In geval van twijfel over de ontvangst dient het lid aan te tonen dat de vereniging de schriftelijke opzegging heeft ontvangen. Een opzegging in strijd met het vorenbepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, tegen welke was opgezegd. In principe betekent dit dat het lidmaatschap voor de periode van 1 (één) jaar wordt gecontinueerd.

Baanstatus